malika, 22 years old, Woman
Saxi K, 24 years old, Woman
Santhosh kumar, 41 years old, Man
Mohankumar, 38 years old, Man
Jim Narendra, 44 years old, Man
Jagdish, 55 years old, Man